A Level Matematik

0 Comments

Dünya çapında en önemli sertifikasyonlardan birisi olan A Level, İngiliz lise diploması olmaktadır. Dünya çapında bilinen Harvard, Oxford ve Cambridge tarafından kabul edilen nadir diplomalardan birsidir. Bu sebeple de İngiltere’de liseden mezun olunduktan sonra üniversite başvuruları bu diploma ile yapılmaktadır.

Ülkemizde Verilen Diplomalar ile A Level Diplomalarının Farkı Nedir?

Ne yazık ki ülkemize birçok lise diplomasının uluslararası geçerliliği bulunmamaktadır. Bu sebeple de yurtdışında eğitim görülmek istendiğinde denkliğin olabilmesi için foundation year olarak adlandırılan ek bir eğitim gerekmektedir. Ancak A Level diplomalar dünyanın her yerinde geçerli olan bir diplomadır. Bu sebeple de yurtdışındaki tüm üniversitelerde kabul edilir.

A Level diplomaların bir başka farkı ise bütün dersleri kapsamamasıdır. Öğrenciler tercih ettikleri dersten bu diplomayı alırlar. Çünkü A Level’in açılımı Advanced Level olmaktadır. Türkçe karşılığı ise ileri seviye olmaktadır. Örneğin matematik dersini tercih eden bir öğrenci A Level matematik diplomasına sahip olmaktadır. Diğer bir değişle bu öğrencinin ileri seviye matematik bilgisi olduğu kabul edilir.

Dünyadaki birçok üniversitenin lisans eğitiminin 3 yıl olmasının temel sebebi de A Level diploma olmaktadır. Çünkü uzmanlar üniversitelerin ilk yıllarında öğrencilerin alması gereken temel yeterliliklere bu diploma düzeyi ile sahip oldukları düşünülür.

A Level Dersler Sadece Lise Döneminde mi Görülür?

A Level dersler sadece lise düzeyinde verilmemektedir. İlkokul ve ortaokul düzeyinde de A Level hazırlık dersleri verilmektedir. Bu dersler ile İngilizce, fen ve matematik alanlarında edinilen bilgilerin beceriye dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.

Daha sonrasında ortaokulu tamamlayan öğrenciler liselerinin ilk iki yıllarında A Level hazırlık dersleri olan IGCSE dersleri almaktadır. Lisenin geriye kalan son iki yılında ise A Level Dersler alınmaktadır.

A Level Diploma Sadece Denklik mi Sağlar?

A Levent diploma dördüncü sanayi devriminin gerektirdiği müfredatı öğrencilere sunmaktadır. Bu sebeple de öğrencilerin vizesiz seyahat imkânı sağlayan bir pasaport gibi işlem görmektedir. Çağımızın gerektirdiği bilgiyi becerebilen bireylerin yetiştirilmesinde son derece etkili olan sistem aynı zamanda dünya çapındaki üniversitelerde bu sistemden gelen öğrencilere direkt olarak kapılarını açmasının sebebi de olmaktadır.

A Level Matematik Dersinin Amaçları Nelerdir?

A Level matematik dersin öğrencilerin dünya çapındaki üniversitelere kabul edilmesini sağlayan en önemli derslerden birisi olmaktadır. Bu sebeple de A Level matematik dersinin amaçları belirlenmiştir.

A Level matematik dersinin temel amacı matematiğin mantıklı ve tutarlı bir bilim alanı olduğunun takdir edilmesi ve öğrencilerin bu anlayışa yönelik gelişimlerini sağlamasıdır.

Problemlerin mantıklı bir şekilde analiz edilmesini öğreten ders aynı zamanda bir durumun hangi zaman ve durumlarda matematiksel olarak temsil edildiğinin farkına varılmasını sağlar.

A Level matematik derslerinin bir diğer amacı da iletişim amacı olarak matematiğin kullanılmasına imkân sağlamasıdır.

Ortaöğretimini tamamlayan öğrencilerin daha sonraki akademik ilerlemelerinde gerek matematik alanında gerekse de diğer alanlarındaki çalışmalarında sağlam bir temel edinmelerini sağlar.

Öğrencilerin matematik ile ilgili bilgi ve becerilerini, keyifle ve özgüven içerisinde, geliştirmeleridir.

A Level matematik dersleri sadece akademik hayatları ile ilgili değil aynı zamanda günlük hayatlarında karşılaştıkları problemlerin çözülmesi için de öğrencilerin matematik yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlar.

Problemlerini çözmelerini sağlayacak yöntemlerin etkenlerini yorumlamalarını ve problemlerini çözmek için en uygun yöntemleri belirlemelerini sağlar.

A Level matematik dersi alan öğrenciler matematiksel ilke ve kavramları daha ayrıntılı bir şekilde kavrayarak matematik yöntemlerini daha iyi bir şekilde uygularlar.

Verilen dersler ile öğrenciler matematik ile ilgili teorileri ve kavramları çok daha iyi ve derinlemesine anlarlar.

Problemlere uygun çözüm yöntemlerini etkin ve başarılı bir şekilde kullanırken aynı zamanda bu yöntemleri doğru olarak hatırlamalarını ve kullanmalarını da amaçlamaktadır.

A Level matematik öğretimi sayesinde öğrencilerin verilen bir duruma uygun olan matematiksel çözüm yöntemlerini tanımlamaları hedeflenmektedir.

Problemlerin çözüm aşamasında öğrencilerin edinmiş oldukları bilgileri kullanarak birden fazla teknik ve yöntemi birleştirmeleri ve doğru çözüm yolunu bulmaları hedeflenmektedir.

Son olarak bu dersler ile öğrencilerin matematik ile ilgili çalışmalarının sonuçlarını anlaşılır ve mantıklı bir şekilde sunmalarını sağlamak da bulunmaktadır.

A Level Matematik Konuları Nelerdir?

A Level matematik derslerinde öğrencilere verilen konular şunlar olmaktadır.

Pure Matematik

 • Cebir (Algebra)
 • Koordinat geometrisi (Coordinate geometry)
 • Farklılaşma (Differentiation)
 • Entegrasyon (Integration)
 • Diziler ve seriler (Sequences and series)

Pure, İstatistik ve Matematik

 • Daire (Circle)
 • Trigonometri (Trigonometry)
 • Üstel ve logaritmalar (Exponential and logarithms)
 • Olasılık (Further Probability)
 • Ayrık rastgele değişkenler (Discrete Random Variables)
 • Bernoulli ve Binom dağılımı (Bernoulli and Binomial Distribution)
 • Sabit ivmeli düz bir çizgide hareket (Montion in straight line with constant acceleration)
 • Kuvvetler ve Newton yasaları (Forces and Newton’s Law)
 • Değişken ivmeli düz çizgide hareket (Motion in a straight line with variable acceleration)
 • Momentum ve darbe (Momentum and Impulse)

Pure Matematik (Sadece A Level)

 • Cebir ve fonksiyonlar (Algebra and Functions)
 • Diziler ve seriler (Sequences and Series)
 • (x, y) düzleminde koordinat geometrisi (Coordinate Geometry in the (x, y) plane)
 • Trigonometri
 • Üstel sayılar ve logaritmalar
 • Farklılaşma
 • Entegrasyon (Integration)
 • Diferansiyel denklemler (Differential Equations)
 • Sayısal yöntemler (Numerical Methods)
 • Vektörler (Vectors)

İstatistikler (Sadece A Level Düzeyi)

 • Poisson dağılımları (Poisson Distributions)
 • Sürekli rastgele değişkenler (Continuous Random Variables)
 • Üstel dağlım (Exponential Distribution)
 • Normal dağılım (Normal Distribution)
 • Olasılık (Estimation)
 • Hipotez testi (Hypothesis Testing)

Mekanik (Sadece A Level)

 • Matematiksel modelleme (Mathematical Modelling)
 • Kinematik
 • Statik ve kuvvetler (Statics and Forces)
 • Newton’un hareket yasası (Newton’s Law of Motion)
 • İş ve enerji (Work and Energy)
 • Düzgün dairesel hareket (Uniform Circular Motion)
 • Projectiles

Çift Diploma Programı Nasıl İşler?

Ülkemizde uygulanan matematik dersi müfredatı ile A Level matematik dersi müfredatı birbirinden çok da farklı olmamaktadır. Her iki sistemdeki en önemli fark ise konuların öğrenme tekniğidir. Ülkemizde matematik test yolu ile öğrenilirken A Level matematikte ise öğrenilen bilgiler beceriye çevrilmektedir. Bu sebeple de öğrenciler hemen hemen aynı çizgide eğitimlerini almaya devam ederler.

A Level matematik diplomasının alınabilmesi için ülkemizde uygulanan sınavlarda da İngiltere’de hazırlanan sorular kullanılmaktadır. Bunun yanında sınav sonuçları da İngiltere’de değerlendirilmektedir. Uluslararası olarak düzenlenen GCSE ve A Level sınavları ülkemizde çoktan seçmeli bir şekilde uygulanmaktadır. Bazı konularda ise açık uçlu sorulara da yer verilmektedir ve sınavların dili İngilizce olmaktadır.

Ülkemizde A Level diploma vermekle yetkili olan kuruluş ise Cambridge Üniversitesine bağlı CIE ve global çapta en büyük eğitim kuruluşlarından birisi olan Pearson’a bağlı EDEXCEL tarafından yapılmaktadır. Sınavları yapmakla görevli olan kuruluş ise yukarıda belirttiğimiz kuruluşlar tarafından akredite edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylanan öğretim programları ile GCSE ve A Level sınavları uygulanabilmektedir.

Yukarıda belirtiğimiz sebepler dolayısıyla da A Level matematik özellikle yurt dışında eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler için son derece önemli olmaktadır. Bu alanda alabileceğiniz en iyi yardımı ise sizlere Challenge Maths sunmaktadır.

Leave a Comment

Your email address will not be published.